Beskrivelse av eiendom og drift

Hovland gård (30.1-3) den dag i dag består av 90 daa fulldyrka jord og  ca 30 daa beite. Utmarksareal utgjør omkring 3600 daa skog.
Innmark og utmark strekker seg fra Bergsjø i vest til Hovlandsfjell i øst, samt skog rundt Langvannet i sør. Søndre del av utmarka har grunnfjell ved Langvannet.

Berggrunn er Kambrium silur (Oslofeltet).  Norges største fossil av trilobitt er funnet i nærområdet.

Drifta på gården er basert på tømmer og korn. Tidligere har det vært drevet melkeproduksjon, sauehold,  fruktproduksjon og fiskeoppdrett.